تماس با ما

  • گروه پژوهشی برنامه های کاربردی هوشمند مبتنی بر شبکه های بی سیم (Winiapp) در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دکتر مهدی نادری سورکی، استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

شبکه های اجتماعی

YouTube
LinkedIn
Instagram

ارتباط

home

Ahvaz

mail