• ح. آقاجاری، س. احمدینبی، ح. بختیاری بابادگانی، و م. نادری سورکی،“تحلیل عملی و مدل سازی کانال بیسیم شبکه پهبادی برد بلند و توان مصرفی کم ”، کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران (ICEE)، صفحات 463-468، تهران، ایران، اردیبهست 1401

URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9827258