محصولات

Winiapp راه حل های جدید و نوظهوری را برای رفع نیازهای شما در مسیر روستاهای عشایری هوشمند و شهرهای کوچک جدید ارائه می دهد. این راه حل ها شامل پیاده‌سازی شبکه‌های مختلف دسترسی بی‌سیم برای جمع‌آوری داده‌ها و همچنین توسعه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه توانمند شده به هوشمند مصنوعی است که منجر به رفاه بیشتر  در زندگی مردم عشایری و روستایی می‌شود.